Masz pytania?, napisz lub zadzwoń: T: +48 793 93 55 05, kancelaria(a)legitus.pl

Umowy zawierane z członkami zarządu spółki - podatki i ZUS

Sposób opodatkowania i oskładkowania umów zawieranych z członkami zarządu spółki

Analizie poddano następujące sytuacje, przy założeniu że osoba pełniąca funkcje członka zarządu posiada już umowę o pracę na ¼ etatu:

  1. Umowa o dzieło + umowa o pracę,
  2. Umowa zlecenia + umowa o pracę,
  3. Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców.

Ad. A)

W tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne płacone są wyłącznie z tytułu umowy o pracę.

Podatek dochodowy natomiast rozlicza się w następujący sposób:

  • dochody z tytułu umowy o pracę opodatkowany jest na zasadach ogólnych, tj. skalą progresywną (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • dochody z tytułu umowy o dzieło stanowią dochód z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ten rodzaj działalności pozwala pomniejszyć przychód o koszty uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości 20%, a w przypadku umów zawierających klauzulę przeniesienia praw autorskich w wysokości 50%.

Przykładowo, dla wynagrodzenia brutto 5.000 zł, wynagrodzenie netto („na rękę”) wynosi:

  • przy umowie o pracę: 3.550,19 zł,
  • przy umowie o dzieło przy 20% kosztach uzyskania przychodu: 4.280 zł.

Ad. B)

Ubezpieczenie społeczne

Co do zasady składki na ubezpieczenie społeczne obowiązkowe są zarówno od umowy o pracę, jak również umowy zlecenia, jednakże istnieje możliwość uniknięcia oskładkowania umowy zlecenia.

Składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane wyłącznie od umowy o pracę, jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Tym samym, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1.500 zł), osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tytułu wykonywania umowy-zlecenia.

Jeżeli zatem przychód z tytułu umowy o pracę (kwota brutto, która jest podstawą wymiaru składek) jest równa bądź wyższa niż 1.500 zł, to ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem jest dobrowolne.

Ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Jeżeli zatem pracownik dodatkowo wykonuje umowę-zlecenie, obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy-zlecenia. Bez znaczenia dla ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje fakt zawarcia umowy-zlecenia z własnym pracodawcą, czy też z podmiotem innym niż własny pracodawca.

Podatki

Opodatkowanie umowy zlecenia przedstawia się podobnie, jak umowy o dzieło, z tą różnicą, że podatek pomniejszany jest o zapłaconą składkę zdrowotną. W przypadku natomiast, gdy od umowy zlecenia opłacane są składki ZUS, składki te zmniejszają przychód, czyli podstawę opodatkowania. Koszt uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia wynoszą 20%, bądź 50% przy przeniesieniu praw autorskich.

Przykładowo, dla wynagrodzenia brutto 5.000 zł, wynagrodzenie netto („na rękę”) wynosi:

  • przy umowie o pracę: 3.550,19 zł,
  • przy umowie zlecenia (bez składek ZUS): 4.217 zł,
  • przy umowie zlecenia (ze składkami ZUS): 3.639.20 zł

Ad. C)

W tym przypadku składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne opłacane są z każdej umowy odrębnie. Zasady opodatkowania w obu przypadkach są również identyczne.